Statut

STATUT
Prawa i Sprawiedliwości
Prawo i Sprawiedliwość
ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
tel.: (+48) 22 621-50-35, faks: (+48) 22 621-67-67
e-mail: biuro@pis.org.pl
www.pis.org.pl
3
2016
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
ART. 1. PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Prawo i Sprawiedliwość, zwane dalej „PiS”, jest partią polityczną
działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o partiach politycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001
r. Nr 79, poz. 857 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o partiach
politycznych, innych ustaw i niniejszego Statutu, zwanego
dalej Statutem.
2. Prawo i Sprawiedliwość może używać skróconej nazwy: PiS.
3. PiS działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
ART. 2. PRZEPISY OGÓLNE
1. Siedzibą partii jest m. st. Warszawa.
2. PiS posiada osobowość prawną.
3. PiS opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
4. PiS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
zrzeszających partie polityczne i organizacje o podobnych
założeniach ideowo – programowych oraz może
współpracować z takimi partiami i organizacjami, w tym również
z działającymi na terenie innych krajów.
5. PiS może ustanawiać przedstawicielstwa za granicą, z tym, że:
1) regulamin przedstawicielstwa jest zatwierdzany przez
Komitet Polityczny PiS,
2) przynależność przedstawicielstwa PiS za granicą
przypisuje się do Zarządu Okręgowego PiS właściwego
dla m.st. Warszawa.
ART. 3. SYMBOLE I ZNAKI
1. PiS ma prawo do używania odznak, legitymacji, pieczęci,
barw, symboli i znaków graficznych na zasadach określonych
Statutem.
2. Komitet Polityczny PiS na wniosek Prezesa PiS może upoważnić
inne osoby lub podmioty do używania, posługiwania
4
STATUT PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
się lub innego wykorzystywania nazwy, skróconej nazwy, odznak,
barw, znaków i symboli graficznych PiS.
ROZDZIAŁ II
CELE PIS
ART. 4. CELE
Prawo i Sprawiedliwość zmierza do osiągnięcia poprzez udział
w życiu publicznym następujących celów:
1) umocnienia niepodległego bytu Rzeczpospolitej Polskiej
i międzynarodowej pozycji Naszego Kraju,
2) umocnienia siły i bezpieczeństwa Państwa Polskiego,
a w szczególności jego zdolności do podejmowania
wielkich przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych
w interesie Obywateli i Narodu,
3) umocnienia demokracji, praworządności i wolności obywatelskich,
4) szerzenia postaw patriotycznych oraz wzmacniania solidarności
społecznej i narodowej Polaków,
5) umacniania roli rodziny, jako podstawowej komórki społecznej
i wspieranie jej życzliwą polityką państwa,
6) szybkiego rozwoju gospodarczego Polski i działań, które
pozwolą na zwiększenie uczestnictwa obywateli w korzystaniu
z jego owoców, w szczególności zmniejszenia i eliminacji
różnic między miastem a wsią i między różnymi
regionami Polski,
7) rozwoju kultury, nauki i powszechnego dostępu do
oświaty wszystkich szczebli,
8) zniesienia wszelkich barier ograniczających możliwości
awansu społecznego i wszechstronnej aktywności zawodowej,
kulturalnej oraz naukowej Polaków.
5
2016
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE PiS
ART. 5. SPOSÓB NABYWANIA CZŁONKOSTWA
1. Członkiem PiS może zostać osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ukończyła 18 lat,
3) korzysta z pełni praw publicznych,
4) zaakceptuje cele PiS, formy działania oraz zasady określone
w niniejszym Statucie, regulaminach wewnętrznych
oraz decyzjach władz PiS,
5) spełnia inne wymogi określane okresowo przez Komitet
Polityczny.
2. Członkowie PiS dzielą się na:
1) członków,
2) członków honorowych.
3. Członkowie są przyjmowani do PiS na mocy uchwały Zarządu
Powiatowego PiS, Zarządu Okręgowego PiS lub Komitetu
Politycznego po złożeniu pisemnej deklaracji i właściwych
dokumentów.
4. Zarząd Powiatowy PiS lub Zarząd Okręgowy PiS, w terminie
14 dni od podjęcia uchwały, o której stanowi ust. 3, przekazuje
tę uchwałę i oryginały właściwych dokumentów Przewodniczącemu
Komitetu Wykonawczego PiS. Zarząd Powiatowy
PiS dokonuje tego za pośrednictwem Prezesa Zarządu Okręgowego
PiS.
5. Rada Polityczna może nadać godność członka honorowego
osobie szczególnie zasłużonej dla PiS.
ART. 6. SPOSÓB UTRATY CZŁONKOSTWA
1. Członkostwo w PiS ustaje wskutek:
1) niespełnienia wymogów, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 1-3 i 5 lub zaprzestania realizacji zobowiązania przyjętego
na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4,
2) członkostwa w innej partii lub aktywnego jej wspierania,
3) członkostwa w organizacji, której cele są sprzeczne z celami,
zasadami ideowymi, programem lub interesem PiS
6
STATUT PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
albo czynnego wspierania takiej partii lub organizacji,
4) całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia,
5) popełnienia przestępstwa z niskich pobudek albo skierowania
przeciwko danemu członkowi aktu oskarżenia
o przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej,
6) dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie,
z dniem złożenia rezygnacji,
7) wykluczenia członka w trybie określonym w art. 39,
8) zaniechania przez okres co najmniej 6 miesięcy opłacania
składek członkowskich,
9) naruszenia obowiązków członka PiS określonych w art.
10 niniejszego Statutu,
10) śmierci,
11) rozwiązania PiS.
2. Skreślenia członka z listy członków PiS dokonuje w drodze
uchwały Zarząd Okręgowy PiS z chwilą stwierdzenia utraty
członkostwa. Od powyższej uchwały przysługuje odwołanie
do Komitetu Politycznego w terminie 7 dni od dnia doręczenia
uchwały.
3. Ustanie członkostwa nie stanowi podstawy do jakichkolwiek
roszczeń w stosunku do PiS, ani też względem majątku PiS.
ART. 7. ZAWIESZENIE CZŁONKA W JEGO PRAWACH
Członkostwo w PiS zostaje zawieszone w trybie i na zasadach określonych
Statutem, z chwilą:
1) złożenia przez członka pisemnego oświadczenia Prezesowi
Zarządu Okręgowego lub Prezesowi PiS o pełnieniu
funkcji lub zajmowaniu stanowiska, które z mocy prawa
wykluczają prowadzenie działalności politycznej,
2) wydania przez Prezesa PiS postanowienia o zawieszeniu,
w związku z uzasadnionym przypuszczeniem, iż naraził
on dobre imię lub działał na szkodę PiS, w szczególności
po wszczęciu przeciw niemu postępowania dyscyplinarnego
do czasu rozpoznania sprawy przez Koleżeński Sąd
Dyscyplinarny lub do czasu wyjaśnienia sprawy będącej
przyczyną zawieszenia.
7
2016
ROZDZIAŁ IV
SYMPATYCY PIS
ART. 8. STATUS SYMPATYKÓW PIS
1. Zarządy Komitetów terenowych i środowiskowych oraz Prezesi
Zarządów Okręgowych rejestrują zgłoszenia sympatyków
PiS.
2. Szczegółowy zakres statusu sympatyka PiS oraz zasady jego
nabycia i utraty określi Komitet Polityczny.
ROZDZIAŁ V
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW PIS
ART. 9. PRAWA CZŁONKA
1. Członek PiS, na zasadach określonych Statutem i przyjętymi
na podstawie Statutu regulaminami oraz decyzjami władz
PiS, ma prawo:
1) wybierania oraz bycia wybieranym, powoływanym bądź
dokooptowanym w skład organów PiS,
2) udziału w działalności PiS,
3) kandydowania zgodnie z decyzjami władz PiS w wyborach
do organów władzy publicznej z list zgłoszonych lub
popartych przez PiS,
4) zgłaszania inicjatyw politycznych lub organizacyjnych do
władz PiS,
5) odwoływania się od decyzji dotyczących jego osoby do
odpowiednich władz wymienionych w Statucie,
6) występowania do władz PiS z wnioskami o pomoc w sytuacji
gdy w związku z jego przynależnością do PiS podejmowane
są wobec niego działania o charakterze represyjnym,
7) wglądu do dokumentów partyjnych z wyłączeniem danych
wrażliwych i chronionych przez prawo lub chronionych
ze względu na szczególny interes partii,
8) używania odznak partyjnych i legitymacji członkowskich
PiS.
8
STATUT PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka za wyjątkiem
praw określonych w ust. 1 pkt 1.
ART. 10. OBOWIĄZKI CZŁONKA
Członek PiS ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień Statutu i przyjętych na podstawie
Statutu regulaminów oraz decyzji władz PiS,
2) postępowania zgodnego z powszechnie przyjętymi zasadami
współżycia społecznego oraz zasadami moralnymi
i obywatelskimi wynikającymi z programu PiS,
3) postępowania zgodnego z programem linią polityczną
i interesem politycznym PiS,
4) realizowania programu partii,
5) popularyzowania działalności PiS i dbania o rozwój organizacyjny
ugrupowania,
6) udziału w pracach macierzystego Komitetu,
7) sumiennego pełnienia powierzonych mu funkcji i obowiązków
w PiS,
8) terminowego opłacania składek i innych świadczeń
członkowskich,
9) uczestnictwa zgodnie z programem wyborczym i politycznymi
zamierzeniami PiS w:
a) kampanii wyborczej do parlamentu, samorządu terytorialnego
i innych organów,
b) międzynarodowych, ogólnopolskich, regionalnych
i lokalnych akcjach społeczno-politycznych.
ROZDZIAŁ VI
WŁADZE NACZELNE PIS
ART. 11. WŁADZE NACZELNE
1. Władzami naczelnymi PiS są:
1) Kongres,
2) Prezes PiS,
3) Rada Polityczna,
4) Komitet Polityczny,
9
2016
5) Krajowa Komisja Rewizyjna,
6) Koleżeński Sąd Dyscyplinarny.
2. O ile statut nie stanowi inaczej:
1) kadencja władz naczelnych PiS trwa cztery lata i liczy
się od dnia wyborów, a kończy z chwilą wyboru nowych
władz,
2) w skład władz naczelnych wchodzić mogą jedynie członkowie
PiS,
3) w przypadku zmiany władz w trakcie kadencji władze
nowo wybrane działają do dnia zakończenia kadencji, na
którą zostały wybrane poprzednie władze,
4) uchwały władz kolegialnych PiS zapadają zwykłą większością
głosów obecnych, chyba że Statut stanowi inaczej.
3. Szczegółowy tryb wyboru oraz działania władz PiS może
określać właściwy regulamin.
4. Decyzje władz kolegialnych PiS zapadają w formie uchwał.
ART. 12. KONGRES PIS
1. Kongres jest najwyższą władzą PiS.
2. Do wyłącznej kompetencji Kongresu należy, w szczególności:
1) przyjęcie deklaracji ideowej,
2) uchwalenie nowego Statutu lub zmian w obowiązującym
Statucie większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności,
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
3) uchwalanie na wniosek Prezesa PiS, szczegółowego trybu
wyboru oraz działania Kongresu w formie regulaminu,
4) uchwalanie programu PiS lub dokumentów programowych
partii,
5) wybór i odwołanie Prezesa PiS,
6) wybór Prezesa Honorowego PiS,
7) wybór i odwołanie:
a) do 11 członków Krajowej Komisji Rewizyjnej,
b) do 11 członków Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego,
c) do 120 członków Rady Politycznej,
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Politycznej,
Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Koleżeńskiego Sądu
Dyscyplinarnego,
9) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absoluto10
STATUT PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
rium ustępującemu Prezesowi PiS na podstawie opinii
Krajowej Komisji Rewizyjnej,
10) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu PiS lub połączeniu
PiS z inną partią lub innymi partiami politycznymi większością
co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej
2/3 osób uprawnionych do głosowania.
ART. 13. DELEGACI
1. Delegatami uprawnionymi do udziału w Kongresie są:
1) Prezes Honorowy PiS,
2) Prezes PiS,
3) członkowie Rady Politycznej, Krajowej Komisji Rewizyjnej,
Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego oraz Przewodniczący
Rad Regionalnych,
4) członkowie Rady Ministrów, sekretarze stanu, wojewodowie,
marszałkowie i wicemarszałkowie województw,
posłowie i senatorowie oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego,
o ile są członkami PiS,
5) delegaci wybrani przez Zjazdy Okręgowe, członkowie
PiS, w liczbie co najmniej dwukrotnie większej od liczby
delegatów wymienionych w punktach poprzedzających.
2. Delegaci wymienieni w ust. 1 pkt 3 i 4 zachowują mandat
delegata do końca kadencji Kongresu, także po zakończeniu
sprawowania funkcji lub mandatu.
ART. 14. KADENCJA I POSIEDZENIA KONGRESU
1. Posiedzenie Kongresu zwołuje Prezes PiS co najmniej raz na
trzy lata.
2. Rada Polityczna może zwołać posiedzenie Kongresu PiS
w trakcie kadencji, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów,
na wniosek, co najmniej 21 Zjazdów Okręgowych.
3. Zwołanie posiedzenia Kongresu PiS w trakcie jego kadencji
nie przerywa kadencji władz i organów PiS wybieranych przez
Kongres.
ART. 15. PREZES PIS
1. Prezes PiS jest najwyższą władzą wykonawczą PiS.
11
2016
2. Do kompetencji Prezesa PiS należy, w szczególności:
1) reprezentowanie PiS na zewnątrz, z zastrzeżeniem art. 47,
2) realizacja uchwał Kongresu i Rady Politycznej,
3) kierowanie:
a) bieżącą działalnością ugrupowania,
b) pracami Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego za
pośrednictwem ich przewodniczących,
c) pracami Rady Politycznej oraz Komitetu Politycznego,
4) zwoływanie pierwszych posiedzeń Krajowej Komisji Rewizyjnej
oraz Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego
w terminie 60 dni od ich wybrania,
5) wnioskowanie w sprawach, o których mowa w Statucie,
w tym w sprawie:
a) regulaminów władz naczelnych PiS,
b) wyboru, powoływania i odwoływania członków władz
PiS,
6) określanie zakresu zadań i kompetencji Wiceprezesów
PiS, Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego, Skarbnika
PiS,
7) udzielanie upoważnień do reprezentowania PiS w organizacjach
lub strukturach powstałych w wyniku porozumień
zawartych przez PiS, w tym o charakterze wyborczym,
8) koordynacja działań związanych z akcjami społeczno-politycznymi
podejmowanymi przez ugrupowanie,
9) przedkładanie do akceptacji Komitetu Politycznego kandydatów
PiS w wyborach parlamentarnych, do Parlamentu
Europejskiego oraz na urząd Prezydenta RP,
10) ustalanie wzoru dokumentów członkowskich, w tym dokumentów
wymaganych przy przyjęciu w poczet członków
PiS,
11) ustalanie zasad dotyczących gromadzenia dokumentacji
osobowej w PiS oraz zakresu danych objętych ewidencją,
12) powoływanie likwidatora w przypadku podjęcia decyzji
o rozwiązaniu PiS,
13) Prezes PiS może powierzyć wykonywanie czynności zastrzeżonych
w Statucie do jego kompetencji Wiceprezesowi
PiS lub Skarbnikowi PiS,
14) w przypadku rozwiązania, zawieszenia lub upływu kadencji
władz organizacji, o której mowa w art. 19
12
STATUT PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
ust. 1 pkt 12 lit. a i b powołanie Pełnomocnika PiS, mającego
uprawnienia właściwej władzy PiS.
3. W trakcie trwania kadencji Rada Polityczna może wybrać pełniącego
obowiązki Prezesa PiS na okres do trzech miesięcy
spośród Wiceprezesów PiS w przypadku, gdy Prezes PiS:
1) zrezygnował z funkcji albo utracił lub zawiesił członkostwo
w PiS,
2) czasowo utracił możliwość sprawowania funkcji.
4. Równocześnie z wyborem pełniącego obowiązki Prezesa PiS,
Rada Polityczna zwołuje posiedzenie Kongresu, który dokona
wyboru na wakujące stanowisko.
5. Osoba pełniąca obowiązki Prezesa PiS posiada takie same
prawa i obowiązki jak Prezes PiS.
ART. 16. RADA POLITYCZNA
1. Rada Polityczna jest najwyższą władzą uchwałodawczą PiS
w okresach pomiędzy posiedzeniami Kongresu.
2. W skład Rady Politycznej wchodzą:
1) Prezes PiS,
2) Wiceprezesi, Skarbnik oraz Przewodniczący Komitetu
Wykonawczego PiS,
3) Prezesi Zarządów Okręgowych,
4) posłowie, senatorowie oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego,
będący członkami PiS,
5) do 120 członków wybranych przez Kongres,
6) osoby dokooptowane na wniosek Prezesa PiS przez Radę
Polityczną do swego składu, w liczbie nie większej niż
10% składu Rady.
3. W pracach Rady Politycznej może uczestniczyć:
1) Prezes Honorowy PiS, z głosem stanowiącym,
2) Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony
przez niego członek tej Komisji, Przewodniczący
Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznik Dyscyplinarny,
z głosem doradczym,
4. Osoby, zasiadające w Radzie Politycznej ze względu na sprawowanie
mandatu posła lub senatora albo funkcji Prezesa
Zarządu Okręgowego, zachowują to uprawnienie do końca
kadencji Rady Politycznej także po zakończeniu sprawowania
mandatu albo funkcji.
13
2016
5. Posiedzenia Rady Politycznej zwołuje i przewodniczy jej obradom
Prezes PiS lub upoważniony przez niego Wiceprezes
PiS, z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) Komitetu Wykonawczego,
2) Krajowej Komisji Rewizyjnej,
3) Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego PiS,
4) co najmniej połowy członków Rady Politycznej.
6. Na posiedzeniu Rady Politycznej prawo inicjatywy uchwałodawczej
przysługuje:
1) Prezesowi PiS,
2) Komitetowi Politycznemu,
3) grupie co najmniej 10 członków Rady.
7. Prezes PiS lub upoważniony przez niego Wiceprezes PiS podpisuje
uchwały Rady Politycznej.
8. Posiedzenia Rady Politycznej odbywają się co najmniej trzy
razy w ciągu roku.
ART. 17. KOMPETENCJE RADY POLITYCZNEJ
Do kompetencji Rady Politycznej należy, w szczególności:
1) określanie kierunków polityki PiS zgodnie z uchwałami
Kongresu,
2) wybór i odwoływanie na wniosek Prezesa PiS:
a) Sekretarza Rady,
b) Wiceprezesów PiS,
c) Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego,
d) Skarbnika PiS,
e) członków Komitetu Politycznego,
f) Przewodniczącego Komisji Etyki PiS oraz do 5 jej
członków.
3) sprawowanie nadzoru nad działalnością Komitetu Wykonawczego,
który składa się z Przewodniczącego Komitetu
Wykonawczego, Przewodniczących Rad Regionalnych
oraz Prezesów Zarządów Okręgowych,
4) zatwierdzanie porozumień z innymi ugrupowaniami
w zakresie nie będącym wyłączną kompetencją Kongresu,
5) określanie trybu i zasad połączenia się PiS z inną partią
lub innymi partiami,
6) wybór kandydata PiS na urząd Prezydenta RP,
14
STATUT PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
7) określenie zasad wyłonienia kandydatów PiS do organów
samorządowych,
8) uchwalanie ordynacji wyborczej do władz PiS, zasad postępowania
dyscyplinarnego oraz zasad etycznych PiS,
zgodnie z wytycznymi Kongresu,
9) powoływanie zespołów problemowych Rady,
10) rozpatrywanie sprawozdań Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego
PiS ze swojej działalności,
11) uchwalanie na wniosek Prezesa PiS szczegółowego trybu
wyboru oraz działania władz PiS w formie regulaminów
bądź też w przypadku powierzenia tej kompetencji innemu
organowi – określanie wytycznych.
ART. 18. KOMITET POLITYCZNY
1. Komitet Polityczny jest organem reprezentującym partię na
zewnątrz.
2. W skład Komitetu Politycznego wchodzą następujący członkowie
PiS:
1) Prezes PiS, jako jego przewodniczący,
2) Prezes Honorowy PiS,
3) Przewodniczący Parlamentarnego Klubu (Koła, Zespołu)
PiS,
4) Wiceprezesi PiS, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego
oraz Skarbnik PiS,
5) członkowie Parlamentarnego Klubu (Koła, Zespołu) PiS
pełniący funkcje w Prezydium Sejmu, Senatu i Parlamentu
Europejskiego,
6) członkowie Komitetu Politycznego.
3. Prezes PiS może określić inne osoby uprawnione do udziału
w posiedzeniach Komitetu Politycznego z głosem doradczym.
4. Komitet Polityczny na wniosek Prezesa PiS wybiera Sekretarza
Komitetu Politycznego.
5. Komitet Polityczny wykonuje uprawnienia określone w ust. 1
poprzez uchwały.
ART. 19. KOMPETENCJE KOMITETU POLITYCZNEGO
1. Do kompetencji Komitetu Politycznego należy, w szczegól15
2016
ności:
1) prowadzenie bieżącej działalności ugrupowania,
2) sprawowanie nadzoru nad bieżącą działalnością Klubu
(Koła, Zespołu) Parlamentarnego PiS,
3) koordynacja działań związanych z realizacją uchwał Rady
Politycznej i Komitetu Politycznego,
4) zatwierdzanie kandydatów PiS w wyborach parlamentarnych
i do Parlamentu Europejskiego,
5) wybór i odwoływanie, na wniosek Prezesa PiS, Rzecznika
Dyscyplinarnego PiS i jego 2 zastępców, Rzecznika Prasowego
PiS, Pełnomocnika Finansowego Funduszu Wyborczego
oraz Pełnomocnika Wyborczego i Pełnomocnika
Finansowego Komitetu Wyborczego PiS,
6) dokonywanie na wniosek Prezesa PiS wiążącej wykładni
Statutu,
7) w uzasadnionych przypadkach zwoływanie, na wniosek
Prezesa PiS posiedzeń Zjazdu Okręgowego, Zarządu
Okręgowego lub Rady Regionalnej,
8) zwoływanie na wniosek Prezesa PiS pierwszego posiedzenia
Rady Regionalnej,
9) powoływanie i odwoływanie przedstawicieli PiS,
10) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych, przy
pomocy których kieruje bieżącą działalnością PiS, w tym
struktur terenowych PiS, nadawanie tym jednostkom
oraz strukturom regulaminu organizacyjnego, a także
powoływanie i odwoływanie osób stojących na czele tych
jednostek i struktur,
11) określanie zasad udzielania i wycofywania przez struktury
PiS rekomendacji w związku z pełnieniem funkcji publicznych,
12) sprawowanie nadzoru nad strukturami PiS, a w szczególności
poprzez:
a) rozwiązanie i utworzenie organizacji regionalnej, okręgowej
i terenowej,
b) zawieszenie lub rozwiązanie władz regionalnych, okręgowych
i terenowych,
c) badanie zgodności działań władz regionalnych i okręgowych
ze Statutem, ordynacją wyborczą do władz PiS,
programem, linią polityczną oraz uchwałami i zarządzeniami
władz PiS,
16
STATUT PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
d) przeprowadzanie audytu organizacyjnego i rozpatrywanie
sprawozdań z działalności władz terenowych PiS,
e) zatwierdzanie ustaleń, o których mowa w art. 22 pkt 5.
13) zatwierdzanie sprawozdań finansowych PiS,
14) na podstawie odpowiednich uchwał Rady Politycznej
określanie szczegółowego trybu wyłaniania kandydatów
PiS do organów przedstawicielskich,
15) ustalenie wysokości składki członkowskiej i innych świadczeń
członkowskich oraz trybu ich zbierania,
16) unieważnienie na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego
wyborów, o których mowa w art. 32 pkt 3 i 4,
17) przyjmowanie regulaminu Komitetu Politycznego, który
może określać w szczególności wewnętrzną strukturę
tego organu.
2. Komitet Polityczny może na wniosek Prezesa PiS powierzyć
Przewodniczącemu Komitetu Wykonawczego i Komitetowi
Wykonawczemu wykonywanie czynności zastrzeżonych
w Statucie do kompetencji Prezesa PiS i Komitetu Politycznego.
3. Prezes PiS może podjąć decyzję w sprawach nie cierpiących
zwłoki, przypisanych do kompetencji Komitetu Politycznego.
Dla jej dalszej ważności wymagane jest jej zatwierdzenie
przez Komitet Polityczny na najbliższym jego posiedzeniu.
ROZDZIAŁ VII
WŁADZE REGIONALNE, OKRĘGOWE I TERENOWE
ART. 20. ZASADY OGÓLNE I WŁADZE REGIONALNE
1. Członkiem władz regionalnych, okręgowych i terenowych
może być wyłącznie członek PiS z terenu działania właściwych
władz PiS.
2. Kadencja władz, o których mowa w ust. 1 trwa dwa lata i liczy
się od dnia wyborów, a kończy z chwilą wyboru nowych
władz. Postanowienia art. 11 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 i 4,
stosuje się odpowiednio.
2a. Kadencja władz, o których mowa w ust. 1, może być przedłużona
lub skrócona decyzją Prezesa PiS lub Komitetu Politycz17
2016
nego.
3. Władzami regionalnymi są:
1) Rada Regionalna,
2) Przewodniczący Rady Regionalnej,
3) Regionalna Komisja Rewizyjna.
ART. 21. RADA REGIONALNA
1. Rady Regionalne są jednostkami organizacyjnymi PiS, których
teren działania obejmuje województwo.
2. Jeżeli obszar województwa pokrywa się z obszarem organizacji
okręgowej, funkcję Rady Regionalnej pełni Zarząd Okręgowy,
a funkcję Przewodniczącego Rady pełni Prezes Zarządu
Okręgowego.
3. Rada Regionalna koordynuje działalność jednostek organizacyjnych
PiS w samorządzie regionalnym.
4. W skład Rady Regionalnej wchodzą Prezesi i Wiceprezesi Zarządów
Okręgowych oraz przewodniczący Klubu Radnych PiS
w Sejmiku Województwa, przewodniczący Klubu Radnych PiS
w Radzie Miasta, będącego stolicą okręgu wyborczego do
Sejmu RP, a także wybrani w okręgach wyborczych danego
regionu posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego,
o ile są członkami PiS; w skład Rady Regionalnej
wchodzi także członek PiS zajmujący stanowisko w Zarządzie
Województwa; będący członkami PiS wojewodowie lub wicewojewodowie.
5. W pracach Rady Regionalnej może uczestniczyć z głosem
doradczym:
1) członek Krajowej Komisji Rewizyjnej,
2) Przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony
przez niego członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej,
3) osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Regionalnej.
6. Członkowie Rady Regionalnej, o których mowa w ust. 4, zachowują
uprawnienie członka do końca kadencji Rady także
po zakończeniu sprawowania funkcji określonych uchwałą,
o której mowa w ust. 4.
7. Przewodniczącym Rady Regionalnej jest Prezes Zarządu
Okręgowego, na terenie którego w wyborach do Sejmu RP
18
STATUT PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
odnotowano największy procentowy wzrost poparcia (najkorzystniejszą
zmianę wyniku wyborczego) dla PiS od ostatnich
wyborów do Sejmu RP, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Prezesi Zarządów Okręgowych z terenu działania danej Rady
Regionalnej mogą jednomyślnie uzgodnić powierzenie funkcji
Przewodniczącego Rady Regionalnej innemu członkowi
PiS.
9. Uchwały Rady Regionalnej podpisuje jej Przewodniczący.
ART. 22. KOMPETENCJE RADY REGIONALNEJ
Do kompetencji Rady Regionalnej należy:
1) reprezentowanie stanowiska PiS w sprawach wojewódzkich,
2) koordynowanie działań na szczeblu wojewódzkim:
a) kampanii wyborczych PiS,
b) akcji społeczno-politycznych PiS.
3) zatwierdzanie na wniosek Przewodniczącego Rady porozumień
wojewódzkich,
4) zgodnie z decyzjami władz naczelnych udzielanie na
wniosek Przewodniczącego Rady rekomendacji do reprezentowania
PiS w strukturach powstałych w wyniku
zatwierdzonych przez nią porozumień wojewódzkich lub
pełnienia funkcji publicznych o zasięgu wojewódzkim,
w tym o charakterze wyborczym,
5) ustalanie na wniosek Przewodniczącego Rady, listy kandydatów
w wyborach do sejmiku województwa, spośród
kandydatów zgłoszonych przez Zarząd Okręgowy,
6) określanie kierunków działań Klubu (Koła, Zespołu) Radnych
PiS sejmiku województwa oraz rozpatrywanie sprawozdań
z ich działalności,
7) przedkładanie opinii Komitetowi Politycznemu w sprawie
kandydatów PiS w wyborach do parlamentu oraz Parlamentu
Europejskiego,
8) zajmowanie stanowiska w sprawach zgłaszanych przez
władze PiS niższego szczebla.
ART. 23. PRZEWODNICZĄCY RADY REGIONALNEJ
1. Przewodniczący Rady Regionalnej reprezentuje ją wobec
19
2016
władz PiS, przynajmniej raz na kwartał zwołuje jej posiedzenia
oraz przewodniczy jej obradom.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
1) podejmowanie decyzji w sprawach zleconych przez Radę
Regionalną lub władze naczelne lub wynikające z ich
uchwał i zarządzeń,
2) inicjatywa uchwałodawcza na posiedzeniach Rady Regionalnej
w sprawach, które nie były objęte porządkiem
obrad.
3. Przewodniczący Rady Regionalnej może powierzyć wykonywanie
czynności zastrzeżonych w Statucie do jego kompetencji
członkowi Rady Regionalnej.
ART. 24. OBSZAR DZIAŁANIA, SKŁAD I ORGANIZACJA WŁADZ
OKRĘGOWYCH
1. Władzami Okręgowymi PiS są:
1) Zjazd Okręgowy,
2) Prezes Zarządu Okręgowego,
3) Zarząd Okręgowy.
2. Organizacja okręgowa jest jednostką organizacyjną PiS, której
obszar działania obejmuje powiaty, wchodzące w skład
okręgu wyborczego do Sejmu RP z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Komitet Polityczny PiS na wniosek Prezesa PiS może zwiększyć
obszar działania organizacji okręgowej, o której mowa
w ust. 2 do dwóch lub więcej okręgów wyborczych do Sejmu
RP oraz określić zasady działalności organizacji na obszarze
działalności dotychczasowej organizacji okręgowej.
ART. 25. ZJAZD OKRĘGOWY
W Zjeździe Okręgowym uczestniczą wszyscy uprawnieni
członkowie PiS z obszaru działania organizacji okręgowej PiS.
ART. 26. KOMPETENCJE ZJAZDU OKRĘGOWEGO
Do kompetencji Zjazdu Okręgowego należy:
1) określanie kierunków działalności PiS na obszarze działania
organizacji okręgowej PiS,
20
STATUT PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz okręgowych
PiS,
3) uchwalanie w oparciu o program lub dokumenty programowe
PiS okręgowych programów PiS,
4) podejmowanie, na podstawie opinii Regionalnej Komisji
Rewizyjnej, uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego
Zarządu Okręgowego,
5) powołanie i odwołanie ze swego grona:
a) Prezesa Zarządu Okręgowego, na wniosek Prezesa PiS,
b) do 20 pozostałych członków Zarządu Okręgowego,
c) członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej,
d) delegatów na Kongres.
ART. 27. ZARZĄD OKRĘGOWY
1. Zarząd Okręgowy PiS jest władzą wykonawczą PiS na obszarze
działania organizacji okręgowej PiS.
2. W skład Zarządu Okręgowego wchodzą:
1) Prezes Zarządu Okręgowego,
2) do 20 pozostałych członków Zarządu Okręgowego,
3) członkowie Rady Politycznej oraz
4) będący członkami PiS:
a) Przewodniczący Klubu (Koła, Zespołu) Radnych PiS
w sejmiku województwa oraz
b) członek zarządu województwa.
3. W posiedzeniu Zarządu Okręgowego z głosem doradczym,
uczestniczy:
1) członek Komisji Rewizyjnej, będący członkiem organizacji
okręgowej PiS,
2) członkowie organizacji okręgowej PiS, nie będący członkami
Zarządu, a pełniący funkcję lub mandat:
a) Przewodniczącego Zarządu Powiatowego PiS,
b) członka Krajowej Komisji Rewizyjnej lub Koleżeńskiego
Sądu Dyscyplinarnego,
c) radnego województwa lub radnego miasta, będącego
stolicą organizacji okręgowej PiS albo prezydenta miasta.
3) inne osoby określone przez Zarząd Okręgowy.
4. W skład Prezydium Zarządu Okręgowego wchodzi Prezes,
Wiceprezes (Wiceprezesi), Sekretarz i Skarbnik oraz pozostali
członkowie. Do kompetencji Prezydium należy:
21
2016
1) organizacja prac Zarządu Okręgowego,
2) między posiedzeniami Zarządu Okręgowego podejmowanie
uchwał w sprawach nie cierpiących zwłoki, leżących
w kompetencji Zarządu.
5. Prezes Zarządu Okręgowego lub upoważniony przez niego
Wiceprezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniu Zarządu
Okręgowego z własnej inicjatywy albo w terminie 7 dni
na wniosek:
1) Prezydium Zarządu Okręgowego,
2) Regionalnej Komisji Rewizyjnej,
3) co najmniej 1/3 członków PiS zrzeszonych w organizacji
okręgowej PiS.
6. Zarząd Okręgowy zbiera się, co najmniej raz na dwa miesiące.
ART. 28. KOMPETENCJE ZARZĄDU OKRĘGOWEGO
1. Do kompetencji Zarządu Okręgowego należy, w szczególności:
1) wykonywanie uchwał i zarządzeń władz naczelnych i regionalnych
PiS,
2) reprezentowanie stanowiska PiS w sprawach okręgowych
i istotnych kwestiach lokalnych,
3) określanie, w oparciu o uchwały władz naczelnych, kierunków
bieżącej działalności politycznej PiS na obszarze
działania organizacji okręgowej,
4) na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego powoływanie
i odwoływanie Wiceprezesa lub za zgodą Komitetu
Politycznego więcej niż jednego Wiceprezesa Zarządu
Okręgowego oraz Sekretarza, Skarbnika i pozostałych
członków Prezydium Zarządu spośród członków Zarządu
Okręgowego,
5) na wniosek Prezesa Zarządu Okręgowego:
a) zatwierdzanie porozumień okręgowych lub lokalnych
dotyczących obszaru gminy lub powiatu,
b) udzielanie i cofanie rekomendacji do reprezentowania
PiS w strukturach powstałych w wyniku zatwierdzonych
przez Zarząd porozumień okręgowych lub lokalnych, w tym
o charakterze wyborczym,
c) zgodnie z decyzjami władz naczelnych, udzielanie rekomendacji
do pełnienia funkcji publicznych na obszarze
22
STATUT PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
działania organizacji okręgowej PiS,
d) zatwierdzanie listy kandydatów PiS w wyborach samorządowych,
dotyczących obszaru gminy lub powiatu z wyjątkiem
wyborów do sejmiku województwa,
e) przedstawianie Radzie Regionalnej propozycji kandydatów
w wyborach do sejmiku województwa,
f) przedstawianie Komitetowi Politycznemu propozycji
kandydatów PiS w wyborach parlamentarnych oraz do Parlamentu
Europejskiego.
6) sprawowanie nadzoru nad działalnością Komitetów i innych
struktur PiS na obszarze działania organizacji okręgowej
PiS, w szczególności:
a) tworzenie i rozwiązywanie organizacji terenowych,
b) zawieszanie lub rozwiązywanie władz terenowych oraz
powoływanie lub odwoływanie Pełnomocnika organizacji
terenowej,
7) dokonywanie audytu organizacyjnego komitetów i innych
struktur PiS na obszarze działania organizacji okręgowej
PiS,
8) powoływanie i odwoływanie, na wniosek Prezesa Zarządu
Okręgowego, pełnomocników władz terenowych
w sytuacji, o której mowa w art. 33 ust. 2, oraz sprawowanie
nadzoru nad ich działalnością,
9) przygotowywanie i organizowanie Zjazdu Okręgowego,
10) określanie kierunków działań Klubów (Kół, Zespołów)
Radnych PiS, działających na obszarze organizacji okręgowej
oraz rozpatrywanie sprawozdań z ich działalności.
2. Uchwały Zarządu Okręgowego podpisuje Prezes Zarządu
Okręgowego lub upoważniony przez niego Wiceprezes Zarządu.
ART. 29. PREZES ZARZĄDU OKRĘGOWEGO
1. Prezes Zarządu Okręgowego kieruje bieżącą działalnością organizacji
okręgowej PiS, w tym struktur terenowych PiS oraz
reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Prezesa Zarządu Okręgowego należy,
w szczególności:
1) wnioskowanie w sprawach, o których mowa w innych
przepisach Statutu,
23
2016
2) kierowanie pracami Zarządu Okręgowego i jego Prezydium,
3) na obszarze działania organizacji regionalnej PiS, sprawowanie
nadzoru nad realizacją uchwał władz PiS, w tym
również przez struktury terenowe,
4) rozpatrywanie sprawozdań finansowych przedkładanych
przez Skarbników Komitetów.
3. Szczegółowy zakres obowiązków Prezesa Zarządu Okręgowego
określa Komitet Polityczny na wniosek Prezesa PiS.
4. Prezes Zarządu Okręgowego może upoważnić Wiceprezesa
lub Skarbnika do wykonywania czynności zastrzeżonych
w Statucie do jego kompetencji.
5. Zarząd Okręgowy wybiera, na wniosek Prezesa PiS, pełniącego
obowiązki Prezesa Zarządu Okręgowego na okres wskazany
we wniosku w przypadku, gdy Prezes Zarządu Okręgowego:
1) zrezygnował z funkcji,
2) utracił lub zawiesił członkostwo w PiS,
3) w sposób czasowy utracił możliwość sprawowania funkcji.
6. Osoba pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu Okręgowego
posiada takie same prawa i obowiązki jak Prezes Zarządu
Okręgowego, z wyjątkiem prawa do zasiadania z tego tytułu
w Radzie Politycznej.
7. Na funkcję Prezesa Zarządu Okręgowego może być zgłoszony
członek PiS z terenu danego okręgu, który jest w stanie
aktywnie uczestniczyć w pracach Okręgu. Z tego powodu na
funkcję tę nie mogą być zgłaszane osoby pełniące mandat
posła do Parlamentu Europejskiego.
ART. 30. ORGANIZACJA WŁADZ TERENOWYCH
Władzami terenowymi PiS są:
1) Zebranie Członków Komitetu,
2) Zarząd Komitetu,
3) Przewodniczący Komitetu,
4) Zarząd Powiatowy PiS.
ART. 31. KOMITET
24
STATUT PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
1. Komitet jest podstawową jednostką organizacyjną PiS.
2. Komitet zrzesza członków PiS mieszkających, pracujących lub
działających na terenie dzielnicy, dwóch lub kilku dzielnic,
gminy, dwóch lub kilku gmin lub powiatu.
3. Za wyłączeniem Komitetów środowiskowych, obszary działania
Komitetów nie mogą się pokrywać.
4. Komitet terenowy i Komitet środowiskowy nie mogą liczyć
mniej niż 5 członków PiS w dniu utworzenia.
5. Zarząd Okręgowy może na terenie miast utworzyć Komitet
terenowy, którego obszar działania pokrywa się z granicami
okręgu wyborczego lub okręgów wyborczych do Rady Miasta.
6. Komitet Polityczny na wniosek Rady Regionalnej może utworzyć
Komitet środowiskowy zrzeszający członków związanych
z danym środowiskiem zawodowym lub społecznym, na terenie
województwa.
7. Komitet Polityczny na wniosek, co najmniej 5 Komitetów środowiskowych,
może powołać Forum Środowiskowe PiS.
8. Komitet Polityczny może rozwiązać Komitet środowiskowy
na wniosek Zarządu Okręgowego lub z własnej inicjatywy.
9. Wszyscy członkowie PiS zrzeszeni w Komitecie tworzą Zebranie
Członków Komitetu.
ART. 32. KOMPETENCJE ZEBRANIA CZŁONKÓW KOMITETU
Do kompetencji Zebrania Członków Komitetu wchodzi, w szczególności:
1) określanie kierunków działania Komitetu,
2) wykonywanie uchwał władz PiS,
3) wybór i odwołanie Przewodniczącego Komitetu spośród
członków Zarządu Komitetu,
4) wybór i odwoływanie od 3 do 7 członków Zarządu Komitetu
w przypadku Komitetów liczących co najmniej 15
członków,
5) opiniowanie listy kandydatów do organów samorządu
terytorialnego z terenu działania Komitetu,
6) przedstawienie stanowiska w przypadku przyjęcia przez
Zarząd Okręgowy uchwały w sprawie rozwiązania lub podziału
Komitetu albo połączenia Komitetów.
25
2016
ART. 33. PRZEWODNICZĄCY I PEŁNOMOCNIK KOMITETU
1. Przewodniczący Komitetu reprezentuje Komitet oraz zwołuje
Zebrania Członków Komitetu i posiedzenia Zarządu Komitetu,
a także za pośrednictwem Zarządu Komitetu kieruje pracami
Komitetu.
2. W Komitetach liczących mniej niż 15 członków w miejsce Zarządu
Komitetu i Przewodniczącego Komitetu powołuje się
Pełnomocnika Komitetu wykonującego ich uprawnienia.
3. Zadaniem Pełnomocnika Komitetu jest bieżąca organizacja
działalności struktur PiS na obszarze Komitetu. Pełnomocnik
Komitetu koordynuje pracę Komitetu oraz podejmuje czynności,
których celem jest wybór właściwych władz Komitetu.
ART. 34. ZARZĄD KOMITETU
1. W skład Zarządu Komitetu wchodzi Przewodniczący Komitetu
oraz wybrani przez Zarząd spośród swoich członków
Skarbnik i Sekretarz.
2. Do zadań Zarządu Komitetu należy prowadzenie bieżącej
działalności Komitetu w zakresie określonym uchwałami i zarządzeniami
władz PiS, w szczególności:
1) reprezentowanie stanowiska PiS w sprawach lokalnych
z terenu działania Komitetu,
2) zawieranie porozumień, w tym w wyborach samorządowych,
o ile takie porozumienia nie zostaną zawarte na
szczeblu powiatu,
3) sprawowanie bieżącego nadzoru nad Klubami (Kołami,
Zespołami) Radnych PiS,
4) po uzyskaniu opinii Zebrania Członków Komitetu, przedstawianie
władzom PiS listy kandydatów do organów samorządu
na terenie działania Komitetu,
5) koordynowanie na obszarze działania Komitetu,
a) akcji społeczno-politycznych,
b) kampanii wyborczych.
6) pozyskiwanie kandydatów w poczet członków PiS,
7) przedstawianie Zarządowi Okręgowemu, co najmniej
dwa razy do roku, sprawozdania z działalności Komitetu
oraz prowadzenie dokumentacji Komitetu.
3. Zarząd Komitetu, którego terenem działania jest powiat wy26
STATUT PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
konuje zadania określone w niniejszym Statucie dla Zarządu
Powiatowego PiS z zastrzeżeniem art. 5 ust. 3.
ART. 35. ZARZĄD POWIATOWY
1. W przypadku, gdy na terenie powiatu działają minimum trzy
Zarządy Komitetów tworzy się Zarząd Powiatowy PiS.
2. W skład Zarządu Powiatowego PiS wchodzą Przewodniczący
Zarządów Komitetów, działających na terenie powiatu
oraz do 4 członków wybieranych przez Powiatowe Zebranie
Członków PiS. Liczbę wybieranych członków Zarządu Powiatowego
określa Prezes Zarządu Okręgowego.
3. Powiatowe Zebranie Członków PiS zwołuje, organizuje i przewodniczy
jego obradom Prezes Zarządu Okręgowego lub
upoważniony przez niego członek Zarządu Okręgowego.
4. Pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatowego zwołuje Prezes
Zarządu Okręgowego. Zarząd Powiatowy, na wniosek Prezesa
Zarządu Okręgowego, wybiera swojego Przewodniczącego
oraz skarbnika i sekretarza.
5. Przewodniczący Zarządu Powiatowego PiS kieruje pracami
Zarządu, a także zwołuje
i przewodniczy jego posiedzeniom.
6. Do zadań Zarządu Powiatowego PiS należy koordynowanie
bieżącej działalności PiS na terenie powiatu w zakresie określonym
uchwałami i zarządzeniami władz PiS, a w szczególności:
1) ustalanie listy kandydatów do Rady Powiatu,
2) wykonywanie uchwał władz PiS,
3) reprezentowanie stanowiska PiS w sprawach powiatowych,
4) zawieranie powiatowych porozumień, w tym w wyborach
samorządowych,
5) sprawowanie nadzoru nad działalnością:
a) Komitetów z terenu powiatu,
b) Klubu (Koła, Zespołu) Radnych PiS w odpowiedniej radzie
powiatu.
7. Zarząd Powiatowy przedstawia Zarządowi Okręgowemu, co
najmniej dwa razy do roku, sprawozdania z działalności swojej
oraz Komitetów z terenu powiatu.
27
2016
ART. 35a. PEŁNOMOCNICY PIS
1. Pełnomocnik PiS, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14, posiada
uprawnienia Prezesa i Zarządu odpowiedniej organizacji
PiS, z wyłączeniem uprawnień, o których mowa w art. 6 ust.
2 oraz art. 28 ust. 6.
2. Prezes PiS, ustanawiając Pełnomocnika PiS lub w trakcie jego
działania, może wprowadzić dalsze wyłączenia lub odstąpić
od ograniczeń, o których mowa w ust. 1.
ROZDZIAŁ VIII
REPREZENTACJA PIS W PARLAMENCIE I ORGANACH
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ART. 36. REPREZENTACJA PIS W SEJMIE, SENACIE ORAZ PARLAMENCIE
EUROPEJSKIM
1. Kandydaci wybrani do Sejmu lub Senatu z listy zgłoszonej
przez PiS lub rekomendowani przez PiS na listę utworzoną na
podstawie porozumienia zawartego przez władze PiS z innymi
ugrupowaniami albo członkowie PiS kandydujący z innych
list za zgodą władz PiS tworzą Klub lub Koło albo Zespół Parlamentarny
PiS, zwany dalej Klubem PiS.
2. Przynależność do Klubu PiS, o którym mowa w ust. 1 oraz
uczestnictwo w jego pracach jest obowiązkowe.
3. Klub PiS działa na podstawie Regulaminu Klubu PiS.
4. Podstawowe obowiązki partyjne parlamentarzystów PiS oraz
zasady ich ponownego kandydowania w wyborach z listy PiS
określają Zasady Reelekcji Parlamentarzystów, stanowiące
załącznik i integralną część niniejszego Statutu.
5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do posłów do Parlamentu
Europejskiego.
ART. 37. REPREZENTACJA PIS W SAMORZĄDACH
1. Kandydaci wybrani do organów przedstawicielskich samorządu
terytorialnego z listy zgłoszonej przez PiS lub rekomendowani
przez PiS na listę utworzoną na podstawie porozu28
STATUT PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
mienia zawartego przez władze PiS z innymi ugrupowaniami
albo członkowie PiS kandydujący z innej listy za zgodą władz
PiS, tworzą Kluby lub Koła albo Zespoły Radnych PiS na zasadach
określonych przez Komitet Polityczny, a w przypadku
ich braku przez właściwy terytorialnie Zarząd Okręgowy.
2. W przypadku utworzenia przez PiS wspólnie z innymi ugrupowaniami
Klubu (Koła, Zespołu) Radnych PiS w danej jednostce
samorządu terytorialnego, radni: członkowie PiS oraz
osoby rekomendowane przez PiS, tworzą w ramach takiego
Klubu lub Koła własny Zespół Radnych PiS.
3. Przynależność do Klubu (Koła, Zespołu) Radnych PiS, o których
mowa w ust. 1-2 oraz uczestnictwo w jego pracach jest
obowiązkowe.
4. Odpowiednio Rada Regionalna lub Zarząd Okręgowy określa
formy współdziałania Klubu (Koła, Zespołu) Radnych PiS
z władzami PiS oraz uchwala jego regulamin.
ROZDZIAŁ IX
FORUM MŁODYCH PIS
ART. 38. CZŁONKOSTWO I ZASADY DZIAŁANIA FORUM MŁODYCH
PIS
1. Forum Młodych zrzesza osoby, należące do środowiska młodzieżowego
PiS.
2. Do Forum Młodych mogą należeć osoby, które ukończyły
16 lat i spełniają warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 1 i 4 oraz nie ukończyły 30. roku życia.
3. Do Forum Młodych mogą należeć osoby, o których mowa
w ust. 2 oraz członkowie PiS, którzy nie ukończyli 30. roku
życia.
4. Szczegółowe zasady działania i organizację Forum Młodych
określa regulamin przyjęty przez Komitet Polityczny.
29
2016
ROZDZIAŁ X
SPRAWY DYSCYPLINARNE
ART. 39. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA
Członek PiS ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną w razie nieprzestrzegania
postanowień Statutu, niestosowania się do decyzji władz
PiS, postępowania sprzecznego z programem PiS, prowadzenia działalności
stanowiącej zagrożenie dla interesów PiS.
ART. 40. KARY
W postępowaniu dyscyplinarnym mogą być stosowane następujące
kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zakaz pełnienia funkcji we władzach PiS przez okres od
6 miesięcy do 2 lat,
4) wykluczenie z PiS.
ART. 41. WYKLUCZENIE CZŁONKA I ZAKAZ PEŁNIENIA FUNKCJI
1. W przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych i obowiązków
członka PiS uniemożliwiającego lub zagrażającego
realizacji celów programowych lub linii politycznej PiS, Komitet
Polityczny PiS może na wniosek: Prezesa PiS, Rzecznika
Dyscyplinarnego PiS, Zarządu Okręgowego, Klubu (Koła, Zespołu)
Parlamentarnego PiS lub w uzasadnionych przypadkach
jego Przewodniczącego, podjąć uchwałę o wykluczeniu
członka z PiS albo o zakazie pełnienia przez niego funkcji we
władzach PiS przez okres od 6 miesięcy do 2 lat.
2. W przypadku określonym w ust. 1 członek może odwołać się
do Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego w terminie 7 dni od
daty powiadomienia go o treści podjętej uchwały.
3. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej uchwały.
4. Uchwała Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego wydana po
rozpatrzeniu odwołania, co powinno nastąpić w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od jego złożenia jest wiążąca
i ostateczna.
30
STATUT PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
5. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny, rozpatrując odwołanie,
o którym mowa w ust. 2, może uchylić lub utrzymać w mocy
uchwałę Komitetu Politycznego.
ART. 42. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE
1. Postępowanie dyscyplinarne wobec członka PiS wszczyna
Rzecznik Dyscyplinarny na wniosek:
1) Prezesa PiS,
2) Komitetu Politycznego,
3) Krajowej Komisji Rewizyjnej,
4) Rady Regionalnej,
5) Zarządu Okręgowego,
6) Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego PiS lub w uzasadnionych
przypadkach na wniosek jego Przewodniczącego,
7) Komisji Etyki PiS.
2. Celem postępowania dyscyplinarnego jest ustalenie czy
i w jakich okolicznościach osoba obwiniona dopuściła się
przewinień dyscyplinarnych, o których mowa w art. 39.
3. Władze PiS mają obowiązek udostępnić Rzecznikowi Dyscyplinarnemu
oraz jego zastępcom dokumenty i materiały niezbędne
do prowadzenia postępowania.
4. W przypadku uznania, iż osoba obwiniona dopuściła się przewinienia
dyscyplinarnego, Rzecznik Dyscypliny może skierować
wniosek o jej ukaranie do Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego
lub Komitetu Politycznego.
5. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny lub Komitet Polityczny może
wymierzyć karę, o której mowa w art. 40, uniewinnić obwinionego
lub umorzyć postępowanie.
6. W przypadku wymierzenia kary przez Komitet Polityczny zastosowanie
mają przepisy art. 41 ust. 2-5.
7. W przypadku wymierzenia kary przez Koleżeński Sąd Dyscyplinarny,
obwiniony może odwołać się do Koleżeńskiego
Sądu Dyscyplinarnego w terminie 7 dni od daty powiadomienia
go o treści orzeczenia. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny,
rozpatrując odwołanie, może uchylić lub utrzymać w mocy
zaskarżone orzeczenie. Może także wymierzyć niższą karę.
Orzeczenie Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego wydane po
rozpatrzeniu odwołania, co powinno nastąpić w terminie nie
31
2016
dłuższym niż 30 dni od jego złożenia, jest wiążące i ostateczne.
8. Trzyosobowe składy orzekające Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego
powołuje – z grona jego członków – Przewodniczący
Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego. W składzie orzekającym
rozpoznającym odwołanie, o którym mowa w ust. 7,
nie mogą zasiadać osoby orzekające w składzie, który wydał
zaskarżone orzeczenie.
ART. 43. KOLEŻEŃSKI SĄD DYSCYPLINARNY
1. Członek Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego nie może być
członkiem władz naczelnych innych niż Kongres.
2. Regulamin Koleżeńskiego Sądu Dyscyplinarnego oraz zasady
postępowania dyscyplinarnego i sądowego określi Rada Polityczna.
ROZDZIAŁ XI
KOMISJE REWIZYJNE
ART.44. KRAJOWA I REGIONALNA KOMISJA REWIZYJNA
1. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę
działalności naczelnych organów PiS.
2. Regionalna Komisja Rewizyjna jest regionalnym organem
kontrolnym PiS.
3. Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem
władz naczelnych PiS innych niż Kongres.
4. Członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem
władz regionalnych, okręgowych i terenowych innych
niż Zjazd Okręgowy i Zebranie Członków Komitetu.
5. Regulaminy Krajowej Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Komisji
Rewizyjnej określi Rada Polityczna.
32
STATUT PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
ROZDZIAŁ XII
MAJĄTEK ORAZ GOSPODARKA FINANSOWA PIS
ART. 45. MAJĄTEK
Majątek PiS powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, z dochodów z majątku oraz z innych źródeł dozwolonych
ustawą o partiach politycznych lub innymi powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
ART. 46. GOSPODARKA FINANSOWA
Działalnością majątkową i finansową PiS kieruje Komitet Polityczny.
ART. 47. OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
MAJĄTKOWYCH I FINANSOWYCH
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
majątkowych i finansowych upoważniony jest Komitet
Polityczny, reprezentowany przez wyznaczonych przez niego
członków. Ważność oświadczeń składanych przez wyznaczonych
w tym celu członków Komitetu Politycznego wymaga
łącznego działania, co najmniej, dwóch z nich. Powyższe nie
uchybia postanowieniu art. 47 ust. 3.
2. Wyznaczenie członków Komitetu Politycznego uprawnionych
do składania oświadczeń woli w zakresie obowiązków majątkowych
i finansowych wymaga uchwały Komitetu Politycznego
podjętej większością głosów.
3. Upoważnienie do zaciągania kredytu bankowego wymaga
odrębnej uchwały Komitetu Politycznego.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą ustanawiać pełnomocników
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych
w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.
ART. 48. ZASADY SZCZEGÓŁOWE
Komitet Polityczny określi, po zasięgnięciu opinii Skarbnika PiS, szczegółowe
zasady działania władz PiS w zakresie zarządzania majątkiem
33
2016
PiS oraz prowadzenia przez PiS działalności finansowej.
ROZDZIAŁ XIII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
ART. 49. WŁADZE V KADENCJI
Do V Kongresu i władz naczelnych wybranych przez ten Kongres,
a także władz naczelnych przez nie wybranych, stosuje się art. 11
ust. 2 pkt 1 Statutu.
ART. 50. MOC OBOWIAZUJĄCA PRZEPISÓW
Przepis art. 13 ust. 1 pkt 4 w zakresie dotyczącym wojewodów stosuje
się od dnia 1 września 2016 r., a przepis art. 16 ust. 8 – od dnia
1 stycznia 2017 r.
34
STATUT PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
ZAŁĄCZNIK
ZASADY REELEKCJI
PARLAMENTARZYSTÓW
§ 1. W odniesieniu do osób będących posłami na Sejm RP,
senatorami i posłami do Parlamentu Europejskiego, które
są członkami PiS lub Klubu PiS, a także osób, które kandydowały
z list PiS do Sejmu RP, Senatu RP i Parlamentu Europejskiego,
jako podstawowe kryteria ponownego wystawienia
ich na listach wyborczych PiS, bierze się pod uwagę,
w szczególności:
1) pracę merytoryczną parlamentarzysty,
2) frekwencję na posiedzeniach odpowiednio Sejmu RP,
Senatu RP i Parlamentu Europejskiego oraz ich komisji,
3) przestrzeganie dyscypliny głosowania i dyscypliny
obecności na głosowaniach na posiedzeniach odpowiednio
Sejmu RP, Senatu RP i Parlamentu Europejskiego
oraz ich komisji,
4) opłacanie składek członkowskich PiS,
5) utrzymywanie biur poselskich i senatorskich w miejscach
wyznaczonych przez Komitet Polityczny,
6) wypowiadanie się publicznie, w szczególności w mediach,
zgodnie z Programem PiS i zasadami określonymi
przez Klub PiS,
7) podpisywanie projektów ustaw i uchwał parlamentarnych
oraz wniosków do Trybunału Konstytucyjnego
pochodzących wyłącznie od Klubu PiS lub w szczególnych
przypadkach za zgodą Przewodniczącego Klubu
PiS,
8) kandydowanie w wyborach do samorządu terytorialnego,
Sejmu RP, Senatu RP i Parlamentu Europejskiego
wyłącznie jako kandydat Komitetu Wyborczego
PiS lub komitetu wyborczego wskazanego bądź zaaprobowanego
przez Radę Polityczną PiS,
9) przystąpienie po wyborach do Klubu PiS i pozostawanie
w nim przez okres całej kadencji, w tym niezawieszanie
w nim swojego członkostwa.
§ 2. Rada Polityczna może rozszerzyć katalog kryteriów, o któ35
2016
rych mowa w § 1.
§ 3. Klub PiS prowadzi Kartę Parlamentarzysty, w której odnotowywane
są wszystkie pozytywne efekty pracy danego
parlamentarzysty oraz wszystkie przypadki naruszenia reguł,
o których mowa w § 1 pkt 2-9 i § 2.
§ 4. Dokonując oceny, o której mowa w § 1, bierze się pod uwagę
kryteria, o których mowa w § 1 pkt 1-9 i § 2, odnoszące
się do okoliczności mających miejsce w okresie danej kadencji.
§ 5. Zasady, o których mowa w § 3-5, mają zastosowanie od
dnia ich uchwalenia, przy czym w odniesieniu do parlamentarzystów
VI kadencji Sejmu RP, VII kadencji Senatu RP
oraz kadencji Parlamentu Europejskiego, która rozpoczęła
się w 2009 r., mają one zastosowanie wyłącznie w odniesieniu
do okresu po ich uchwaleniu.
§ 6. Komitet Polityczny określi szczegółowy wzór oraz zasady
prowadzenia Karty Parlamentarzysty.
§ 7. W odniesieniu do posłów do Parlamentu Europejskiego
użyte w niniejszych Zasadach określenie Klub PiS oznacza
Zespół PiS we frakcji parlamentarnej, do której należą ci
posłowie, z tym że monitoring ich wypowiedzi medialnych
prowadzi Klub PiS zrzeszający posłów na Sejm RP i senatorów.